...

Правила конкурсу

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнській конкурс з освітньої грамотності «Smart2U*»

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу з освітньої грамотності «Smart2U*» (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться з метою визначення навчально-розвивальних успіхів здобувачів освіти та вміння їх застосовувати для розв’язання суспільно значущих задач та особистих проблем в різноманітних життєвих ситуаціях.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • підвищення освітнього потенціалу для формування ключових компетентностей;
 • підтримка наскрізного використання сучасних технологій в організації навчального процесу та позакласної роботи;
 • усвідомлення важливості знань для їх практичного використання в житі;
 • рівнозначність важливості формування предметних знань та усвідомлення внеску окремої освітньої галузі у формування особистості окремого здобувача освіти.
 • аналізу та запровадження сучасних прогресивних освітніх зарубіжних технологій в Україні.
 • активізація інноваційної діяльності вчителів.

II. Учасники Конкурсу

1. У Конкурсі мають право брати участь учні 1-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі - Учасники Конкурсу).

2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.

3. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних Учасників Конкурсу здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

III. Організація, умови, строки проведення Конкурсу

1. Організація і проведення Конкурсу забезпечуються Організаційним комітетом (далі – Оргкомітет). До повноважень Оргкомітету належать:

 • визначення структури завдань, часу, який надається для їх виконання, критеріїв оцінювання тощо;
 • визначення дати проведення Конкурсу;
 • організація перевірки робіт Учасників Конкурсу;
 • оприлюднення результатів Конкурсу і визначення його переможців;
 • опрацювання зауважень учасників щодо проведення Конкурсу та його завдань;
 • координація та виготовлення матеріалів Конкурсу (у вигляді видання інформаційних вісників, посібників, науково-популярних видань, статей, відеоматеріалів, компакт-дисків тощо), розміщення таких матеріалів у мережі Інтернет тощо;
 • проведення семінарів та нарад Координаційної ради з метою підбиття підсумків та підготовки до наступного Конкурсу;
 • проведення для педагогічних працівників та учнів інших наукових, методичних та освітніх заходів, пов’язаних з Конкурсом.

2. Конкурс проводиться щороку на добровільних засадах.

Учасники Конкурсу виконують завдання, складені на основі розроблених пропозицій Авторського колективу конкурсу. Перелік завдань для проведення Всеукраїнського Конкурсу затверджується Оргкомітетом Конкурсу.

Регіональні координатори (обласні координатори) Оргкомітетом Конкурсу.

Для участі в Конкурсі у встановлені Оргкомітетом строки та у визначеній ним формі регіональні координатори подають до Оргкомітету зведені заявки на участь у Конкурсі. Місцеві координатори Конкурсу за дорученням Оргкомітету реєструються регіональними координаторами. Діяльність місцевого координатора може охоплювати один або декілька навчальних закладів.

Для участі в Конкурсі кожен бажаючий реєструється в місцевого координатора, який виконує організаційні заходи щодо проведення Конкурсу в даному навчальному закладі.

Регіональні координатори організовують збір заявок на участь у Конкурсі від місцевих координаторів.

У навчальному закладі Конкурс організовує та проводить місцевий координатор разом із вчителями-предметниками, іншими педагогічними працівниками (за згодою).

IV. Зміст і структура завдань

1. Учасникам Конкурсу пропонуються завдання двох типів:

 • тестові завдання з кількома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати правильні;
 • завдання, у яких учень самостійно вписуватиме відповідь.

2. Кількість завдань та час виконання завдання для кожної вікової групи Учасників Конкурсу визначає Оргкомітет.

3. Оцінювання результатів Конкурсу здійснюється на підставі сумарної кількості балів, набраних Учасником Конкурсу. Кількість балів за кожне завдання та порядок нарахування цих балів визначає Оргкомітет у правилах проведення чергового Конкурсу.

4. Оргкомітет Конкурсу приймає від координаторів, учителів, вчених, методичних працівників, представників громадськості пропозиції щодо формування основного завдання та правил Конкурсу на наступний рік. До формування переліку завдань Конкурсу запрошуються досвідчені вчителі, науковці, інші кваліфіковані фахівці (за згодою). Прізвища, імена, по батькові авторів завдань зазначаються в інформаційних матеріалах.

V. Порядок проведення Конкурсу

1. Підготовчий етап:

Оргкомітет щороку надсилає регіональним координаторам необхідні інформаційно-методичні матеріали для організації Конкурсу (плакати, інструкції, іншу друковану продукцію, електронні матеріали тощо).

Регіональні координатори разом з місцевими координаторами розповсюджують інформацію про Конкурс, проводять відповідні семінари, бесіди, консультації для Учасників Конкурсу, учителів, батьків, надають демонстраційні версії матеріалів Конкурсу.

Про початок Конкурсу Оргкомітет повідомляє на офіційному сайті Конкурсу.

2. Конкурс проводиться протягом одного тижня для всіх навчальних закладів України, які подали заявки, за однаковими завданнями для даної вікової групи Учасників Конкурсу.

Місцеві координатори Конкурсу в навчальному закладі отримують паролі до завдань не пізніше ніж за день до проведення Конкурсу;

пароль не оприлюднюється до початку проведення Конкурсу;

Учасники Конкурсу отримують пароль безпосередньо перед початком Конкурсу.

Координатор відповідного рівня забезпечує дотримання правил проведення Конкурсу, встановлених цим Положенням.

Перед початком Конкурсу місцевий координатор проводить детальний інструктаж для Учасників Конкурсу щодо заповнення анкети учасника та роботи з завданнями.

Усі завдання Учасник Конкурсу повинен виконувати самостійно.

Час початку і час завершення роботи над завданнями фіксується автоматично.

Час на заповнення анкети не входить до часу, виділеного на виконання завдання Конкурсу.

Файли відповідей усіх Учасників Конкурсу та звітні автоматично зберігаються.

Учасники Конкурсу та їхні батьки (особи, що їх замінюють) після завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з експертними оцінками виконаних робіт, здійсненими Оргкомітетом.

VI. Підбиття підсумків Конкурсу

1. Результати Конкурсу затверджуються протокольним рішенням Оргкомітету.

2. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Конкурсу не пізніше ніж через вісім тижнів після його проведення. Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, регіональні Департаменти освіти також можуть розміщувати підсумкові матеріали Конкурсу на своїх офіційних сайтах.

3. Звіти за результатами Конкурсу подаються до Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Конкурсу публікуються в засобах масової інформації, фахових виданнях, надсилаються в інститути післядипломної педагогічної освіти для опрацювання, обговорення та практичного використання.